Podmínky použití aplikace BydliBot

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití aplikace BydliBot (dále jen Podmínky).

Vytvořením uživatelského účtu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte ani službu nepoužívejte.

 1. Slovníček pojmů
  1. Webová aplikace je softwarová aplikace BydliBot přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://www.bydlibot.cz (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba sloužící primárně k rychlému vyhledávání realitních inzerátů podle vlastního filtru z realitních serverů bezrealitky.cz, sreality.cz, reality.idnes.cz (dále jen „realitní servery”) a jejich odesílání e-mailem na elektronickou adresu uživatele, její součástí je i elektronická dokumentace související s Webovou aplikací. Webová aplikace se souhrnně označuje jako Aplikace. Aplikace je určena pro koncové uživatele (fyzické i právnické osoby).
  2. Uživatelský účet si vytváří každý uživatel (dále také jako „vy“), který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.
  3. Provozovatelem Aplikace je společnost SOFTIM.CZ spol. s r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 01507729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 207462 (dále také jako „my“).
 2. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.
  2. Při vytváření Uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Pravidla ochrany soukromí.
 3. Licence
  1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.
  2. Založením Uživatelského účtu Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace prostřednictvím GUI, nezpřístupníme Vám zdrojové kódy aplikace. Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno. Užívání externích služeb a realitních serverů není předmětem licence.
  3. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak uvádíme v čl. V. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle čl. V.
  4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat a/nebo vytvářet odvozená díla.
  5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují realitní služby, pro něž je vyžadován přístup k Aplikaci.
  6. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
  7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami nebo Pravidly ochrany soukromí oprávněni.
  8. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VIII odst. 1.
  9. Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.
 4. Práva a povinnosti uživatelů
  1. Prostřednictvím Aplikace můžete fitrovat realitní inzerci na realitních serverech a posílat si jí na evidované komunikační kanály, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace rozsahem svých funkcí dle zvoleného tarifu umožňuje.
  2. Aplikaci musíte používat dle návodu a v rozsahu povolených funkcí a dle zvoleného tarifu, v případě porušení těchto podmínek neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.
  3. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený tarif užívání.
  4. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 12 měsíců.
  5. Bez ohledu na zvolený tarif může uživatel svůj účet zrušit v rozhraní správy svého uživatelského účtu zasláním požadavku na zrušení Zákaznické podpoře.
  6. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby dle čl. V ve shora uvedených případech.
  7. Zrušením Uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci. Zrušení uživatelského účtu v souvislosti s ukončením užívání Aplikace nemá vliv na fungování uživatelského účtu co do rozsahu dalších aplikací a služeb, které Provozovatel uživateli také poskytuje.
 5. Úplata za užívání Aplikace
  1. Každý nový uživatel může vyzkoušet a dále neomezeně užívat Aplikaci v bezplatné verzi Zdarma.
  2. Aplikace je poskytována ve čtyřech verzích dle zvoleného tarifu užívání, kdy kromě tarifu „Zdarma“ Provozovatel poskytuje další verze dle tarifů uvedených v ceníku uvedeném na adrese https://www.bydlibot.cz/cenik (dále jen „ceník“) a na stránce Nastavení účtu / Správa předplatného. Ceny tarifů jsou uvedeny včetně DPH.
  3. Uživatel si volí tarif na dobu užívání Aplikace podle čl. VIII odst. 1 s možností volby délky fakturačního období, které může být 1 měsíc nebo 3 měsíce (předplatné).
  4. Platba za tarif proběhne dopředu na zvolené fakturační období prostřednictvím platební brány GoPay, zrychleným bankovním převodem nebo bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury. Berte prosím na vědomí, že platební bránu provozuje osoba odlišná od Provozovatele a provedení platby se řídí vlastními podmínkami poskytovatele služeb. K provedení platby budete vždy přesměrováni na webovou stránku provozovatele platební brány.
  5. V případě, že jste k platbě za tarif využili platební bránu, máte možnost zvolit automatické opakování plateb, kdy se před koncem fakturačního období částka odpovídající ceně za tarif z Vašeho bankovního účtu strhne automaticky ve výši odpovídající délce fakturačního období, které jste si zvolili. Přijetím podmínek užívání udělujete souhlas nám i provozovateli platební brány s inkasem plateb za tarif z Vašeho bankovního účtu. Automatické opakování plateb můžete zrušit ve svém uživatelském účtu.
  6. V případě, že jste se rozhodli pro platbu bankovním převodem, vystavíme Vám před koncem fakturačního období zálohovou fakturu na částku odpovídající Vámi zvolené délce fakturačního období a zašleme jí na e-mail uvedený při registraci.
  7. V případě neuhrazení ceny za tarif si Provozovatel vyhrazuje právo převést neprodleně uživatelský účet na tarif „Zdarma“.
  8. V případě, že se uživatel rozhodne změnit tarif nebo délku fakturačního období, bude po provedení objednávky a platby doručené Provozovateli sjednán nový tarif dle ceníku. Placený tarif nemůže uživatel změnit na tarif „Zdarma“. Aktivace nového tarifu proběhne nejdříve po uplynutí doby, na níž byl předplacen předchozí tarif. Uživatel se může s provozovatelem v konkrétním případě dohodnout jinak.
  9. Uhrazením ceny příslušného placeného tarifu pro dané období dle ceníku se účet uživatele využívajícího takový placený tarif pro toto období aktivuje.
 6. Odpovědnost za vady
  1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené provozem aplikací třetích osob v Aplikaci (např. platební brány).
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.
  4. Berte prosím na vědomí, že na webových stránkách BydliBot.cz mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel není odpovědný za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele. Budete-li mít pocit, že obsah umístěný na webových stránky třetích stran je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo obecně uznávanými etickými a morálními principy, měli byste vyrozumět provozovatele takových stránek a budeme rádi, když nám to dáte na vědomí.
 7. Údržba aplikací a další ujednání
  1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je nutné provádět její nepravidelnou údržbu. O plánovaných odstávkách Aplikace vás budeme informovat. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
  2. Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
  3. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
  4. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  5. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze.
  6. Podmínky mohou být Provozovatelem měněny především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace. Změna Podmínek bude uživatelům oznámena elektronickou zprávou na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek užití, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému tarifu se zákazníkovi nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dnů od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.
  7. Podle změněných Podmínek podle odst. 6 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.
  8. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. 4. 2020.